Vigtige regler om prøver og eksamen

Nedenstående er en sammenskrivning af nogle vigtige regler fra
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

BEK nr 343 af 08/04/2016   Undervisningsministeriet 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722

  

Sygdom mv. OBS - kun HF

I tilfælde af sygdom skal du kontakte din læge på eksamensdagen, og du skal have en attest fra lægen som dokumenterer at du er syg. Denne attest skal du selv betale. Om sommeren afholdes en sygeeksamen i august/september. Er du syg til eksamen i december eller januar kan du gå op til eksamen i maj/juni.

Sygdom, 9./10. klasse (AVU)

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks kontakte administrationen. På AVU afholdes der ikke sygeeksamen. Du kan tidligst gå til prøve ved den følgende prøvetermin, såfremt fag og niveau udbydes.

Hjælpemidler

Ved de fleste prøver er hjælpemidler tilladt, også elektroniske. Der kan dog være særlige regler i nogle fag.

Vær opmærksom på at du som udgangspunkt ikke må bruge internet, og du må ikke bruge telefon. Hvis du vil bruge hjælpemidler fra nettet, skal du downloade dem til din pc eller en usb nøgle inden prøven.

Hvornår starter prøven?

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når du har fået det spørgsmål eller det materiale du skal arbejde med.

Prøven bliver afviklet inden for den tid der er fastsat i fagets læreplan.

Den tid der går til at udlevere opgave og materiale, er en del af din forberedelsestid hvis du er til mundtlig ekamen.

Den tid går med at give karakter mv., indgår i den tid der er afsat til en mundtlig prøve.

Hvis du kommer for sent eller udebliver

Hvis du ikke kommer til en prøve eller kommer for sent, har du ikke ret til at aflægge prøven.

Hvis det er en kort forsinkelse som skolen skønner har en rimelig begrundelse, kan du eventuelt få lov at gå til prøve alligevel, men prøvetiden forlænges ikke. Ellers vil du skulle vente til næste gang vi afholder prøve, og du kan ikke vælge at gå til sygeeksamen i august/september.

Dispensation

Skolen kan tilbyde særlige prøvevilkår hvis du har en funktionsnedsættelse, således at du er ligestillet med andre i prøvesituationen. Der ændres ikke på prøvens sværhedsgrad. En sådan dispensation skal du søge om i god tid før eksamen.

Snyd

En besvarelse skal være din egen. Hvis du modtager eller giver hjælp, kan skolen bortvise dig fra prøven. Når du afleverer en skriftlig besvarelse til en prøve, skal du skrive under på at den er lavet efter reglerne.

Klage

Se klagevejledning under menupunktet 'klager' her til venstre

Læs mere her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722