Klagevejledning

Du kan klage til direktøren over undervisningen eller over andre forhold.

Klager over eksamen

Du skal aflevere en skriftlig og begrundet klage til direktøren.

Du skal klage senest to uger efter, at du har fået din karakter, dvs. senest to uger efter en mundtlig prøve og senest to uger efter at du har fået karakter for skriftlig eksamen.

Til brug for klagesagen kan du få en kopi af opgaven og ved skriftlige prøver også en kopi af din opgavebesvarelse.

Behandling af klager over eksamen

Direktøren afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs, eller om den skal behandles.

Hvis direktøren afviser din klage, får du en skriftlig begrundelse.

Hvis direktøren mener, der er grund til at gå videre med din klage, bliver den sendt til eksaminator og censor(er) som bliver bedt om en udtalelse.

Når direktøren har modtaget disse udtalelser, normalt efter to uger efter, bliver de sendt til dig, og du har så en frist på en uge til at komme med yderligere kommentarer.

På baggrund af alle disse oplysninger, træffer direktøren en afgørelse som kan indebære:

  • ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • tilbud om ny prøve (omprøve), eller
  • at du ikke får medhold

Du får skriftlig besked om afgørelsen.

Klage over direktørens afgørelse

Du kan klage til Undervisningsministeriet over retlige forhold i forbindelse med direktørens afgørelser. Du kan for eksempel kan klage over en beslutning om at afvise en klage

Du skal klage inden der er gået to uger, og du skal aflevere din klage på skrift til direktøren, som så skriver en udtalelse om din klage.

Du får en uges frist til at kommentere direktørens udtalelse, og så sender skolen det hele til Undervisningsministeriet.

Du kan læse mere om klageregler på ministeriets hjemmeside:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Klager-over-eksamen-i-gymnasiale-uddannelser

Og du kan læse de udførlige regler om klager her, BEK nr 930 af 03/07/2013.