SPS (Specialpædagogisk  støtte) - for HF-kursister med særlige behov

Hvis du har særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt at gennemføre uddannelsen, kan vi hjælpe dig med at søge støtte.

Hvem

Kursister med følgende udfordringer kan ansøge om SPS-støtte:

  • ordblindhed
  • psykiske vanskeligheder (depression, ADHD mm.)
  • døve eller hørehæmmede
  • blinde eller svagsynede.

Hvad

Du kan få støtte til studiestøttetimer og herudover IT-hjælpemidler, specialstole eller andet til indlæring, strategisk læseforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Støttebehovet skal være dokumenteret.

Hvordan

Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en erklæring, om at du er kursist på HF og har et støttebehov.

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal den medbringes til samtalen. SPS-vejlederen vil afdække, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til dig. Herefter udarbejdes nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.

Inden du taler med SPS-vejlederen, bør følgende overvejes:

  • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
  • hvorfor du mener, at du ikke kan det
  • hvilken støtte, der vil bringe dig videre.

Tildeles du SPS-timer vil du få en SPS-lærer, som løbende vejleder dig efter dine behov og særlige udfordringer.

Ønsker du at ansøge om SPS, henvender du dig til studievejleder Kirsten Hundahl khu@vucv.dk, der er ansvarlig for ansøgning af SPS-støtten. SPS-støtte søges typisk for et halvt år ad gangen.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om specialpædagogisk støtte på spsu.dk