FVU, vilkår for jobcentre – Vestegnen HF & VUC

Herunder er beskrevet de vilkår, der gælder ved aftaler mellem jobcentre og Vestegnen HF & VUC om FVU.

Screening og adgang til FVU

For at en borger kan følge FVU-undervisning, skal der være foretaget en forudgående screening. Screening kan være foretaget andre steder end på Vestegnen HF & VUC. Kommer borgeren direkte fra FVU-undervisning et andet sted og har fx bestået en trinprøve, er dette også adgangsgivende. Medsend i givet fald dokumentation ved tilmelding.

Har borgeren tidligere fået FVU-undervisning eller er screenet på et tidligere tidspunkt, skal vedkommende starte undervisning på den første ugentlige undervisningsdag på det givne fag/niveau. Det er muligt i en kortere startperiode at få repeteret indholdet fra et lavere FVU-trin, fx hvis tidligere bestået FVU-prøve er nogle år gammel. Der tages ikke ny prøve på samme trin, men borger og lærer aftaler indbyrdes, hvornår der flyttes til det højere trin. 

Screening foregår på vores adresser i både Albertslund og Rødovre.

Albertslund, Gymnasievej 10: Tirsdag i lige uger og onsdag i ulige uger kl. 14.

Rødovre, Egegårdsvej 79: Torsdage kl. 9

For skoleåret 17/18: Første screening efter sommerferien er i uge 31. Skoleårets sidste screening finder sted i uge 26.

Når screeningen er foretaget, udfylder VUC et skema med borgerens cpr. nr., navn, hvad vedkommende er blevet screenet i, trinindplacering eller i givet fald oplysning om at vedkommende enten ikke er i målgruppen eller har givet udtryk for ikke at være interesseret.

Dette skema sender vi til jobcentret til godkendelse. Godkendelsen sikrer, at jobcentret kender den pågældende borger. Godkendelsen sendes retur til Susanne Jensen i Rødovre på mail sje@vucv.dk. 

Godkendelsen af skemaet fungerer som betalingstilsagn for selve screeningen, men ikke for efterfølgende undervisning. Jobcentret skal oplyse en kontaktmail/kontaktperson inkl. mail-adresse.

Undervisningen – rammer og vilkår

Kursisten får udleveret skema for undervisningen ved undervisningens start.

Klik her for detaljeret ugeskema

FVU (læsning og matematik) udbydes i henhold til:

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning

Undervisning på daghold (læsning og matematik) foregår i Albertslund på Gymnasievej 10, 2620 Albertslund. Der er undervisning med 9 ugentlige lektioner pr. fag.

Undervisningen på aftenhold (læsning) foregår i Rødovre på Egegårdsvej 79, 2610 Rødovre.

Holdet møder hver tirsdag kl. 17.30-20.00.

Særligt tilrettelagte FVU-hold efter aftale.

Der eksisterer et maksimalt lektionstal, der skal følges. Jobcentret tilmelder således en borger til maks. 80 lektioner pr. tilmelding. Der kan foretages tilmelding for flere perioder pr. borger.

Det optimale er, at den enkelte tilmelding har slutdato med udgangen af den uge, hvor prøven er fastsat – se nedenfor om prøver. Men vi har løbende optag, og jobcentret afgør, hvornår en borger starter.

Prøver

På dagholdene i Albertslund holder vi FVU-prøver på følgende datoer i 2017-2018 (i hhv. FVU-læsning og -matematik):

 • Den 28. og 29. september 2017

 • Den 30. november og 1. december 2017

 • Den 8. og 9. februar 2018

 • Den 19. og 20. april 2018

 • Den 21. og 22. juni 2018


På aftenholdet i Rødovre holder vi FVU-prøver på følgende datoer i 2017-2017
 • Den 12. december 2017

 • Den 22. maj 2018

Hold der undervises på andre addresser har prøver efter aftale.

Undervisningsfri

 • Efterårsferie: Den 16. - 20. oktober 2017

  Juleferie: Den 18. december 2017 - 2. januar 2018

  Vinterferie: Den 19. - 23. februar 2018

  Kursusdag for personale: Den 13. marts 2018

  Påskeferie: Den 26. marts - 2. april 2018

  Store Bededag: Den 27. april 2018

  Kr. Himmelfart: Den 10. - 11. maj 2018

  Sommerferie: Fra og med den 2. juli 2018

Sommerferie for kursister starter efter sidste prøvedato. Hvis kursister ikke deltager i prøve, har de ikke fremmøde på prøvedatoen.

Tilmelding, administration og registrering af kursister

Jobcentret afgør, hvornår borgeren skal påbegynde undervisning – ud fra screening eller hvis undervisning har været fulgt andre steder eller prøve er bestået et andet sted. Dokumentation for sidst nævnte fremsendes ved tilmelding (enten bevis for bestået trinprøve eller screeningsresultat).

Den enkelte borger bliver først tilmeldt, når der foreligger et betalingstilsagn hos os.

Hertil bruges dette skema, som sendes til Susanne Jensen i Rødovre, sje@vucv.dk.

Skift til et højere FVU-trin efter en prøve kan ske, når kursisten har modtaget brev om bestået prøve, og når der foreligger betalingstilsagn for perioden. I perioden fra prøvedatoen og indtil prøveresultatet modtages, kan kursisten med betalingstilsagn fortsætte undervisningen på det trin, der har været prøve i. Der kan gå 2-4 uger, før prøveresultatet foreligger.

Ønsker jobcentret at sende via sikker mail, se mere her: http://www.vestegnenhfvuc.dk/om-os/adresser-og-telefonnumre/sikker-mail

VUC sender fremmødelister på jobcentrets borgere hver mandag indeholdende borgernes navne, kursistnumre, samt fremmøderegistrering (mødt/ikke mødt).

Der skal oplyses en kontaktmail/kontaktperson i jobcentret, hvor disse fremmødelister skal sendes til.

Priser

Screening afregnes med 2 timer + administrationsgebyr.

Undervisning afregnes efter gældende satser + administrationsgebyr.

Link til takstkatalog - vælg gældende (FL18):

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog

Læsning og matematik: Pris pr. lektion 77,61 kr. plus administrationstillæg pr. fag 260 kr.

Priseksempel (beregnet ud fra FL18):

 • Screening: 466,97 kr.
 • Undervisning - fx forløb på 8 uger á 9 lektioner: 5.848,09 kr.

Når det gælder særligt tilrettelagte FVU-hold, afregnes undervisning og screening efter gældende takster for erhvervsrettet FVU.

Tillægsydelser

Ovenstående ydelser indgår i det almindelige taxameter. Hvis der ønskes yderligere ydelser fra VUC, skal der indgås særskilt aftale herom mod en tillægspris.

Eksempler på tillægsydelser:

 • Udtalelser om eller tilbagemelding på enkelte borgere (fagligt standpunkt mv.)
 • Fremmødelister med andre detaljer end mødt/ikke mødt
Videregivelse af oplysninger

Vores oplysningspligt på den enkelte borger gælder som udgangspunkt ikke resultatet af trinprøverne, da disse resultater er personlige. Hvis et jobcenter ønsker, at VUC skal kunne oplyse om dette, skal der foreligge samtykkeerklæring fra den enkelte borger.

Kontaktpersoner

Administration af FVU-hold i Albertslund: Ina Kim Fahnøe - ifa@vucv.dk eller tlf. 2239 6504.

Administration af øvrige FVU-hold: Susanne Jensen – sje@vucv.dk eller tlf. 4511 4253

Ansvarlig for FVU på Erhverv: Uddannelseskonsulent Janus Hougaard – jah@vucv.dk eller tlf. 4511 4254

Ansvarlig ledelse for FVU: Uddannelseschef Christa Hauser – cha@vucv.dk eller tlf. 4511 4263