Dansk som andetsprog 0-B

Forudsætninger

For at blive optaget på dansk som andetsprog 0-B skal du have et fagligt niveau svarende til AVU dansk D eller dansk som andetsprog niveau D eller folkeskolens afgangsprøve i dansk på 10. klasse niveau eller dansk C.

Fagbeskrivelse

Faget henvender sig til dig, der har et andet modersmål end dansk.

I dansk som andetsprog B får du indsigt i dansk sprog, kommunikation og litteratur. Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på sproget og får viden om dansk kultur, både historisk og nutidigt.

Vi arbejder systematisk og målrettet med

 • at træne mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed
 • at udvide og nuancere dit ordforråd
 • at give dig kompetencer til at kunne begå dig i det danske, digitaliserede og globaliserede samfund
 • temaer i dansk litteratur.

Kernestof

Du skal primært arbejde med dansksprogede tekster eventuelt suppleret med uddrag af tekster på dit eget modersmål. Du arbejder med teksterne inden for eller på tværs af følgende overordnede temaer i et sprogligt, litterært og mediemæssigt perspektiv:

 • Det nære og det globale
 • Velfærdssamfundet
 • Køn, frihed og frisind
 • Sprog og kultur.

De tre perspektiver, som indgår i et tæt samspil i undervisningen, vægtes skønsmæssigt 2:1:1.

Inden for de tre perspektiver arbejdes der med mindst tre værker med genremæssig spredning, hvor en dokumentartekst og et skønlitterært værk skal være repræsenteret.

Mål

Du skal kunne:

 • forstå mundtlige dansksprogede tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
 • udtrykke dig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på dansk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
 • læse og forstå skrevne tekster på dansk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
 • skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på dansk med forskellige formål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
 • redegøre for indhold, synspunkter, argumentation og sproglige særtræk i dansksprogede tekster
 • analysere og fortolke fiktive og ikke-fiktive tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende danskfaglig metode
 • perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • analysere og vurdere teksters kommunikative betydning
 • navigere og udvælge og forholde dig kritisk og analytisk til information i alle medier
 • anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler med et fagligt formål.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 4 timer.

Den mundtlige prøve er fordelt mellem det sproglige, det litterære og det mediemæssige område, og der kan indgå både kendte og ukendte tekster. Der er en forberedelsestid på 60 minutter. Selve eksaminationen varer 30 minutter.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse dansk som andetsprog 0-B her.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online her.

Eller tilmeld dig via vejlederne. Book en tid her.