Engelsk F-E-D

Fagbeskrivelse

Formålet med undervisningen i engelsk er at styrke kursisternes kommunikative kompetence, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Gennem arbejdet med faget opnår kursisterne endvidere indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Kursisterne styrker derved deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Undervisningen i fagets forskellige områder bidrager til at udvikle kursisternes sproglige og kulturelle viden og bevidsthed samt deres almene læringskompetence.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse engelsk F-E-D her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • Det engelske sprogs centrale grammatik og ortografi.
  • Udtale og ordforråd.
  • Kommunikationsstrategier.
  • Engelsk som globalt kommunikationssprog.
  • Forskellige typer nyere tekster.
  • Kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.
  • Centrale tekstanalytiske grundbegreber.
  • Væsentlige kultur- og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.
  • Litteratur/materialer.
  • Hvad kan man lære på e-learning/online og hvad kan man ikke lære.

Mål

??

Eksamen

Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve på engelsk, niveau D.