Matematik G

Fagbeskrivelse

Matematik G består af matematik basis og matematik G.

I matematik basis og matematik G arbejdes med praktiske og anvendelsesorienterede emner fra hverdagslivet og samfundslivet gennem modellering og problembehandling. AVU–matematik undersøger og beskriver sammenhænge mellem den konkrete og den abstrakte verden. Faget bygger på forståelse af de faglige begreber, talfærdighed og ræsonnementer.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse matematik G her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Basis
Tal og algebra

 • Positionssystemet
 • De fire regningsarter inden for de rationale tal
 • Brøkbegrebet
 • Procentbegrebet
 • Regning med enheder
 • Geometriske figurer.

G-niveau

Tal og algebra

 • De fire regningsarter inden for de rationelle tal
 • Procentregning
 • Potenser, kvadrat- og kubikrødder
 • Reduktion af enkle bogstavudtryk
 • Parentesregler
 • Løsning af enkle ligninger
 • Overslagsregning.

Geometri

 • Omsætning mellem enheder
 • Arealberegning af simple figure.
 • Rumfangsberegning af simple rumlige figurer
 • Målestoksforhold
 • Massefylde
 • Pythagoras’ læresætning
 • Konstruktioner.

Funktioner

 • Variabelbegrebet
 • Funktionsbegrebet
 • Koordinatsystemet
 • Lineære funktioner.

Statistik

 • Simpel deskriptiv statistik i forbindelse med enkeltobservationer og grupperede observationer, herunder tabeller, diagrammer, grafer og gennemsnit.

Mål

Målet for kurset er at du udvikler matematikkompetencer (problembehandling, ræsonnement, modellering, symbolbehandling og kommunikation) og at øge din mulighed for at forbedre din talforståelse, begrebsforståelse og regnefærdigheder, så du får bedre mulighed for aktivt at anvende matematik i hverdagslivet, og fremme forståelse, indsigt, kreativitet og kritisk sans. Du skal erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag.

Eksamen

Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår brug af IT.