Samfundsfag G

Fagbeskrivelse

Formålet med undervisningen er at fremme kursisternes lyst og evne til at kunne navigere i demokratiet, orientere sig og deltage i den offentlige debat. Undervisningens indhold og arbejdsformer skal bidrage til, at kursisterne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirkes af og påvirker, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Kursisterne skal udvikle kritisk sans, handlekompetencer og et personligt tilegnet værdigrundlag, der styrker deres forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse samfundsfag G her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Politik

 • Demokrati og menneskerettigheder.
 • Det politiske system, herunder de politiske partier.
 • Grundloven.
 • Retsvæsenet.

Økonomi

 • Velfærdssamfundet.
 • Finansloven.

Sociologi

 • Livsformer og familietyper.
 • Sociale og kulturelle forskelle i Danmark.

Mål

Kursisten skal kunne tilegne sig demokratiforståelse og grundlæggende samfundskendskab ved at:

 • Forstå demokratiske processer som en metode til at løse konflikter og skabe forandringer.
 • Redegøre for hovedlinierne i det danske demokratiske system, herunder forskellene mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.
 • Forklare grundtrækkene i den danske velfærdsmodel og gøre rede for finansieringen af den.
 • Forklare og forholde sig til samspillet mellem individ og samfund, herunder forskellige livsformer og familietyper.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på samfundsfag, niveau G.